Statuut

EESTI BETOONIÜHINGU 2023. aasta KÕRGKOOLIDE LÕPUTÖÖDE PREEMIA STATUUT

Avalduse Eesti Betooniühingu ülikoolide ja kõrgkoolide 2023. aasta lõputööde preemia saamiseks printige välja SIIN.

 1. Eesti Betooniühingu ülikoolide ja kõrgkoolide lõputööde preemia (edaspidi preemia) on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks.
 2. Käesolev statuut sätestab preemia väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ja korralduse.
 3. Preemia on ette nähtud Eesti üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.
 4. Punktis kolm nimetatud lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.
 5. Preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1. Eesti Betooniühingu juhatusel on õigus kogusumma piires määrata igaks preemiaks väljamakstava summa suurust ja vähendada preemiate hulka või neid mitte välja anda vastavalt konkursile esitatud tööde tasemele.
 6. Preemiate taotluse esitamise tähtaeg on 12. juuni 2023.
 7. Preemiate määramiseks esitavad ülikoolid ja kõrgkoolid oma ettepanekud lõputööde preemiate kandidaatide kohta Eesti Betooniühingu juhatusele. Iga kool võib esitada kuni 2 ettepanekut. Iga ettepanek sisaldab järgmist:
  1. ettepanek asjakohasel blanketil;
  2. üliõpilase curriculum vitae;
  3. lõputöö koopia;
  4. juhendaja soovitus;
  5. retsensioonide tegijate hinnangud.
 8. Preemiad määrab ja kuulutab tulemused välja Eesti Betooniühingu juhatus. Otsused preemiate määramiseks võetakse Eesti Betooniühingu juhatuse poolt vastu lihthääleenamusega.
 9. Preemia makstakse välja ühekordselt preemia saaja poolt Eesti Betooniühingu juhatusele teatatud pangaarvele.
 10. Preemiate jagamisega tekkivad võimalikud probleemid lahendab Eesti Betooniühingu juhatus. Preemia statuudi muutmise õigus kuulub Eesti Betooniühingule.