Eesmärgid

BÜ põhieesmärgiks on betooni kui materjali maine tõstmine avalikkuse silmis, betooni kui ehitusmaterjali kõige mitmekesisemate kasutusvõimaluste laialdane propageerimine ning tutvustamine.

BÜ eesmärkideks on:

 • betooni kui ehitusmaterjali turuosa kasv soodsamate ja funktsionaalsemate lahenduste leidmise ning hea kvaliteedi saavutamise kaudu;
 • betooni ja betoonkonstruktsioonide alase teabe levitamine ja arendustöö toetamine;
 • raudbetoonkonstruktsioonide ja raudbetooni komponentmaterjalide uurimisega, projekteerimise ja tootmise-ehitamisega seotud spetsialistide professionaalsuse tõstmine.

BÜ eesmärkide saavutamise teed on:

 • BÜ liikmete huvide esindamine suhetes teiste organisatsioonidega;
 • osalemine betoonitööstust, projekteerimist ja ehitamist puudutavate õigusaktide ja standardite väljatöötamises ning arvamuste esitamine väljatöötatud õigusaktide ja standardite projektide kohta.
 • vahendite koondamine innovatsiooni eesmärgil;
 • täiendkoolituse korraldamine iseseisvalt ja koostöös teiste institutsioonidega;
 • oma ala uusimate teadusuuringute ja praktiliste saavutuste tutvustamine;
 • koostöö Eesti Ehitusinseneride Liidu ja Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga vastavalt inseneride ja oskustööliste pädevussüsteemi arendamisel;
 • parimate betoonehitiste konkursi läbiviimine ja selle tulemuste tutvustamine avalikkusele;
 • suhtlemine betooniala rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide sarnaste ühendustega.