Standardid

Kõikide viidatud standardite kohta on võimalik saada teavet Eesti standardikeskuse kodulehelt jaotisest “Leia standard” http://www.evs.ee/pood, enamiku standardite puhul on võimalik eelvaadet kasutades näha standardite esimesi lehekülgi.

BETOON
Standardimine

SIDEAINED

EVS-EN 197 Tsement
Osa 1:2011 (harmoneeritud tootestandard ehk hEN) Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid.
Osa 2:2014 Vastavushindamine.

EVS 879:2004 Eritsemendid. Koostis, nõuded ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 196 Tsemendi katsetamine.
Osa 1:2005 Tugevuse määramine.
Osa 2:2013 Tsemendi keemiline analüüs.
Osa 3:2005+A1:2008 Tardumisaja ja mahupüsivuse määramine.
Osa 5:2011 Putsolaantsemendi putsolaansuskatse.
Osa 6:2010 Peenuse määramine.
Osa 7:2008 Tsemendiproovide võtmise ja ettevalmistamise meetodid.
Osa 8:2010 Heat of hydration. Solution method.
Osa 9:2010 Heat of hydration. Semiadiabatic method.
Osa 10:2006 Tsemendi vees lahustuva kroomi (VI) sisalduse määramise meetodid.
Osa 21:1997 Tsemendi kloriidi-, süsinikdioksiidi ja leelisesisalduse määramine.
CEN/TR 196-4:2007 Koostisosade kvantitatiivne määramine.

EVS 925:2015 Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid.

TÄITEMATERJALID

EVS-EN 12620:2005+A1:2008 (hEN) Betooni täitematerjalid.

EVS-EN 13139:2005 (hEN) Mördi täitematerjalid.

EVS-EN 13055 (hEN) Kergtäitematerjalid.
Osa 1:2005 Betooni ja mördi kergtäitematerjalid.

EVS-EN 13242:2006+A1:2008 (hEN) Ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatavad täitematerjalid.

EVS-EN 932 Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine.
Osa 1:2000 Proovivõtumeetodid.
Osa 2:2000 Laboratoorsete proovide vähendamise meetodid.
Osa 3:2000+A1:2003 Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia.
Osa 5:2002 Üldkasutatavad seadmed ja kalibreerimine.

EVS-EN 933 Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine.
Osa 1:2012 Terastikulise koostise määramine. Sõelanalüüs.
Osa 2:2000 Terastikulise koostise määramine. Katsesõelad, avade nimimõõtmed.
Osa 3:2012 Terakuju määramine. Plaatsustegur.
Osa 4:2008 Tera kuju määramine. Kujutegur.
Osa 5:2007 Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine jämetäitematerjalis.
Osa 6:2014 Täitematerjali kuju määramine. Jämetäitematerjali voolavustegur.
Osa 7:2001 Merekarpide sisalduse määramine. Merekarpide protsent jämetäitematerjalis.
Osa 8:2012 Assessment of fines. Sand equivalent test.
Osa 9:2009+A1:2013 Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse.
Osa 10:2009 Peenosiste hindamine. Filtri terastikuline koostis (sõelanalüüs õhujoas).
Osa 11:2009 Classification test for constituents of coarse recycled aggregate.

EVS-EN 1097 Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine.
Osa 1:2011 Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval).
Osa 2:2010 Purunemiskindluse määramise meetodid.
Osa 3:2000 Puistetiheduse ja tühiklikkuse määramine.
Osa 4:2008 Determination of the voids of dry compacted filler.
Osa 5:2008 Determination of the water content by drying in a ventilated oven
.
Osa 6:2013 Osakeste tiheduse ja veeimavuse määramine.
Osa 7:2008 Determination of the particle density of filler. Pyknometer method.
Osa 8:2009 Poleeritavuse määramine.
Osa 9:2014 Kulumiskindluse määramise meetod naastrehvide toimele. Põhjamaade meetod.
Osa 10:2014 Determination of water suction height.
Osa 11:2013 Determination of compressibility and confined compressive strength of lightweight aggregates.


EVS-EN 1367 Täitematerjalide soojuslike omaduste ja ilmastikukindluse katsetamine.
Osa 1:2007 Külmakindluse määramine.
Osa 2:2009 Magneesiumsulfaadi katse.
Osa 3:2001 Boiling test for “Sonnenbrand basalt”.
Osa 4:2008 Kuivamiskahanemise määramine.
Osa 5:2011 Determination of resistance to thermal shock.
Osa 6:2008 Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of salt (NaCl).
Osa 7:2014 Determination of resistance to freezing and thawing of lightweight aggregates.
Osa 8:2014 Determination of resistance to desintegration of lightweight aggregates.

EVS-EN 1744 Täitematerjalide keemiliste omaduste katsetamine.
Osa 1:2009+A1:2012 Keemiline analüüs.
Osa 3:2002 Täitematerjali leostamine.
Osa 4:2005 Bituumensegudes kasutatavate fillerite niiskustundlikkuse määramine.
Osa 5:2006 Determination of acid soluble chloride salts.
Osa 6:2006 Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of cement.
Osa 7:2012 Determination of loss of ignition of Minucipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) aggregate.
Osa 8:2012 Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) aggregate.

BETOONIS KASUTATAV SEGUVESI

EVS-EN 1008:2002 Mixing water for concrete. Specification for sampling testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in theconcrete industry, as mixing water for concrete.

LISAAINED

EVS-EN 450 Betoonis kasutatav lendtuhk.
Osa 1:2012 (hEN) Määratlus, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid.
Osa 2:2005 Vastavushindamine

EVS-EN 480 Betooni ja mördi keemilised lisandid. Katsemeetodid.
Osa 1:2015 Katsetamisel kasutatav etalonbetoon ja etalonmört.
Osa 2:2006 Tardumisaja määramine.
Olemas veel osad 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

EVS-EN 934 Betooni ja mördi keemilised lisandid.
Osa 1:2008 Üldnõuded
Osa 2:2009+A1:2012 (hEN) Betooni keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus, tähistus ja sildistus.
Osa 4:2002+A1:2004 (hEN) Pingesarruse süstmördi keemilised lisandid. Määratlused, nõuded, vastavus ja märgistus.

EVS-EN 12878:2014 Pigmendid tsemendil ja/või lubjal põhinevate ehitusmaterjalide värvimiseks. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid.

EVS-EN 13263 Betoonis kasutatav mikroräni.
Osa 1:2005+A1:2009 (hEN) Määratlused, nõuded ja vastavuskriteeriumid.
Osa 2:2005+A1:2009 Vastavushindamine.

BETOONISEGU

EVS-EN 206:2014 Betoon. Osa 1: Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus.

EVS-EN 12350 Betoonisegu katsetamine.
Osa 1:2009 Proovide võtmine.
Osa 2:2009 Vajumiskatse.
Osa 3:2009 Vebe katse.
Osa 4:2009 Tihendatavusaste.
Osa 5:2009 Valguvuskatse.
Osa 6:2009 Tihedus.
Osa 7:2009 Betoonisegu õhusisaldus – rõhumeetodid.
Part 8:2010 Self-compacting concrete – Slump flow test.
Part 9:2010 Self-compacting concrete – V-tunnel test.
Part 10:2010 Self-compacting concrete – L box test.
Part 11:2010 Self-compacting concrete – Sieve segregation test.
Part 12:2010 Self-compacting concrete – J-ring test.

EVS-EN 12390 Kivistunud betooni katsetamine
Osa 1:2002+AC:2004 Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded.
Osa 2:2009 Tugevuskatse katsekehade valmistamine ja hoidmine.
Osa 3:2009+AC:2011 Katsekehade survetugevus.
Osa 4:2002 Nõuded katsemasinatele.
Osa 5:2009 Katsekehade paindetugevus.
Osa 6:2009 Katsekehade lõhestustõmbetugevus.
Osa 7:2009 Kivistunud betooni tihedus.
Osa 8:2009 Surve all oleva vee sissetungimissügavus.
CEN/TS 12390-9:2006 Freeze-thaw resistance. Scaling.
CEN/TS 12390-10:2007 Determination of the relative carbonation resistance of concrete.
CEN/TS 12390-11:2010 Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectorial diffusion

EN 12504 Konstruktsiooni betooni katsetamine
Osa 1:2009 Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse.
Osa 2:2012 Mittepurustav katsetamine. Põrkearvu määramine.
Osa 3:2005 Determination of pull-out force.
Osa 4:2004 Determination of ultrasonic pulse velocity.

EN 13791: 2007 Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes.

BETOONELEMENDID ja BETOONTOOTED

EVS-EN 13369:2013 Betoonvalmistoodete üldeeskirjad.

EVS-EN 1168:2006+A3:2011 (hEN) Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid.

EVS-EN 12737:2004+A1:2007 Precast concrete products. Floor slats for livestock.

EVS-EN 12794:2006+A1:2007/AC:2008 (hEN) Betoonvalmistooted. Vundamendivaiad.

EVS-EN 12839:2012 (hEN) Betoonvalmistooted. Piirdeaedade elemendid.

EVS-EN 12843:2004 (hEN) Precast concrete products. Masts and poles.

EVS-EN 13224:2011 (hEN) Betoonvalmistooted. Ribipaneelid.

EVS-EN 13225:2013 (hEN) Betoonvalmistooted. Varraselemendid (Monteeritavad postid ja talad).

EVS-EN 13693:2004+A1:2009 (hEN) Precast concrete elements. Special roof elements.

EVS-EN 13747:2005+A2:2010 (hEN) Precast concrete elements. Floor plates for floor systems.

EVS-EN 13978 (hEN) Precast concrete elements. Precast concrete garages.
Part 1:2005 Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions.

EVS-EN 14843:2007 (hEN) Betoonvalmistooted. Trepid.

EVS-EN 14844:2006+A2:2011 (hEN) Precast concrete products. Box culverts.

EVS-EN 14991:2007 (hEN) Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid.

EVS-EN 14992:2007+A1:2012 (hEN) Betoonvalmistooted. Seinaelemendid.

EVS-EN 15050:2007+A1:2012 (hEN) Betoonvalmistooted. Sillaelemendid.

EVS-EN 15258:2008 (hEN) Precast concrete products. Retaining wall elements.

EVS-EN 15435:2008 (hEN) Precast concrete products. Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks – Product properties and performance

EVS-EN 15498:2008 (hEN) Precast concrete products. Wood-chip concrete shuttering blocks  Product properties and performance.

EVS-EN 490:2011 Betoonist katusekivid.

EVS-EN 771 Müürikivide spetsifikatsioon.
Osa 3:2011 (hEN) Betoonmüürikivid (tiheda ja kergtäitematerjaliga).
Osa 4:2011 (hEN) Autoklaavitud poorbetoonist müüriplokid.
Osa 5:2011 (hEN) Betoontehismüürikivid.

EVS-EN 1338:2003+AC:2006 (hEN) Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid.
EVS-EN 1339:2003+AC:2006 (hEN) Betoonist sillutusplaadid. Nõuded ja katsemeetodid.
EVS-EN 1340:2003+AC:2006 (hEN) Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid.

EVS-EN 1916:2003+AC:2008 (hEN) Sarrustamata ja teraskiu või sarrusega sarrustatud betoontorud ja -liitmikud.
EVS-EN 1917:2003+AC:2008 (hEN) Betoonist kaevud ja kontrollkaevud, sarrustamata ja teraskiu või sarrusega sarrustatud.

KIUDBETOON

EVS-EN 14650:2006 Betoonvalmistooted. Tehase tootmisohje üldreeglid metallkiudbetooni tootmisel.

EVS-EN 14651:2005+A1:2007 Metallkiudbetooni katsemeetodid. Paindetõmbetugevuse määramine (proportsionaalsuspiir (LOP), jääkpaindetugevus).

EVS-EN 14721:2005+A1:2007 Metallkiudbetooni katsemeetodid. Metallkiudude sisalduse määramine betoonisegus ja kivistunud betoonis.

EVS-EN 14845 Betoonis kasutatavate kiudude katsemeetodid.
Osa 1:2007 Etalonbetoon.
Osa 2:2006 Mõju betoonile.

EVS-EN 14889 Betoonis kasutatavad kiud.
Osa 1:2006 (hEN) Teraskiud. Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavus.
Osa 2:2006 (hEN) Polümeerkiud. Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavus.

SARRUS

EVS-EN 10080:2006 Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras. Üldsätted.

EVS 833-1:2002 (prEN 10138-1 tõlge) Pingestusterased. Osa 1: Üldised nõuded.

PRITSBETOON

EVS-EN:14487 Sprayed concrete.
Osa 1:2005 Definitions, specifications and conformity.
Osa 2:2006 Execution.

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE KAITSMISEKS JA PARANDAMISEKS KASUTATAVAD TOOTED

EVS-ENV 1504 Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine.
Osa 1:2007 Määratlused.
Osa 2:2007 Betooni pinnakaitsesüsteemid.
Osa 3:2006 Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd.
Osa 4:2005 Kandekonstruktsioonide nakketooted.
Osa 5:2013 Betoonelementide injekteerimine.
Osa 6:2006 Sarrusvarraste ankurdamine.
Osa 7:2006 Sarruse korrosioonikaitse.
Osa 8:2005 Quality control and evaluation of conformity.
Osa 9:2008 Toodete ja tootesüsteemide kasutamise üldised põhimõtted.
Osa 10:2004 Toodete kasutamine ehitusplatsil ja kvaliteedikontroll.

Betoonkonstrukstioonide kaitsmise ja parandamise standardite juurde kuulub hulk katsestandardeid: EN 1542, 1543, 1544, 1766, 1767, 1770, 1771, 1799, 1881, 12188, 12189, 12190, 12192-1, 12192-2, 12614, 12615, 12617-1, 12617-2, 12617-3, 12617-4, 12618-1, 12618-2, 12618-3, 12636, 12637-1, 12637-3, 13057, 13062, 13294, 13295, 13395-1, 13395-2, 13395-3, 13395-4, 13396, 13412, 13529, 13578, 13579, 13580, 13581, 13584, 13687-1, 13687-2, 13687-3, 13687-4, 13687-5, 13733, 13894-1, 13894-2, 14068, 14117, 14406, 14497, 14498, 14629, 14630, 15183, 15184.

EHITAMINE

EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine.

PROJEKTEERIMINE

EVS-EN 1992 Betoonkonstruktsioonide projekteerimine
Osa 1-1:2003+NA:2007 Üldreeglid ja reeglid hoonetele.
Osa 1-2:2006+NA:2008 Üldreeglid. Tulepüsivus.
Osa 2:2005+NA:2008 Betoonsillad. Arvutus- ja detailiseerimiseeskirjad.
Osa 3:2006+NA:2009 Tammid ja mahutid.

Vana materjal:
EPN 2 Raudbetoonkonstruktsioonid
Osa 1.1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad.
Osa 1.2: Tulepüsivus.
Osa 1.3: Monteeritavate raudbetoonelementide ja –konstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad.
Osa 1.6: Armeerimata betoonkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskiri.
EPN 4 Komposiitkonstruktsioonid
Osa 1.1: Hoonete komposiitkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad.
Osa 1.2: Tulepüsivus.
EPN 5 Puitkonstruktsioonid
Osa 2: Puitsillad; 8.2. Puidu ja betooni liited komposiittalas.
Juhendmaterjalid projekteerijale
EPN 2/AM-1 Raudbetoonkonstruktsioonid.
Eelpingestamata raudbetoonelementide kandepiirseisund. Normaallõike arvutus (paine, surve, tõmme) ning põikjõu- ja väändearvutus (EPN 2.1.1 juurde).
EPN 2/AM-2 Raudbetoonkonstruktsioonid.
Pingebetoonkonstruktsioonide arvutusalused. Kandepiirseisundid.
EPN 4/AM-1 Komposiitkonstruktsioonide arvutus (EPN 4.1.1 juurde).
EPN 4/AM-2 Komposiitkonstruktsioonide tulepüsivuse arvutusnäited (EPN 4.1.2 juurde).