Määratlused

 1. Betoon (concrete) – materjal, mis saadakse omavahel segatud tsemendist, jäme- ja peentäitematerjalist ja veest ning millele võib lisada keemilisi ja peenlisan­deid, kusjuures betooni omadused kujunevad tsemendi hüdratatsiooni tulemusena.
 2. Betoonisegu (fresh concrete) – valmissegatud betoon, mis on veel sellises ole­kus, et seda on võimalik valitud meetodil tihendada.
 3. Kivistunud betoon (hardened concrete) – betoon, mis on tahkes olekus ja saa­vutanud teatud tugevuse.
 4. Platsibetoon (site-mixed concrete) – kasutaja poolt ehitusplatsil oma tarbeks valmistatud betoon.
 5. Kaubabetoon (ready-mixed concrete) – betoonisegu, mida tarnib isik, kes ei ole kasutaja. Selles standardis käsitletakse kaubabetoonina ka:
  – kasutaja poolt väljaspool ehitusplatsi valmistatavat betooni,
  – ehitusplatsil, kuid mitte kasutaja poolt valmistatavat betooni.
 6. Betoonelement (precast concrete product) – betoontoode, mis on vormitud ja kivistunud väljaspool lõppkasutuskohta.
 7. Normaalbetoon (normal-weight concrete) – betoon, mille kuivtihedus on 2000 kg/m3 kuni 2600 kg/m3.
 8. Kergbetoon (light-weight concrete) – betoon, mille kuivtihedus on 800 kg/m3 kuni 2000 kg/m3 ja mille valmistamisel on kasutatud kas täies ulatuses või osaliselt kergtäitematerjale.
 9. Raskebetoon (heavy-weight concrete) – betoon, mille kuivtihedus ületab 2600 kg/m3.
 10. Kõrgtugev betoon (high strength concrete) – betoon, mille survetugevuse klass on normaal- ja raskebetooni puhul kõrgem kui C 50/60 ja kergbetooni puhul kõrgem kui LC 50/55.
 11. Etteantud omadustega betoon (designed concrete) – betoon, mille nõutavad omadused ja täiendavad näitajad on tootjale ette antud. Tootja vastutab tarnitava be­tooni vastavuse eest nõutavatele omadustele ja täiendavatele näitajatele.
 12. Etteantud koostisega betoon (prescribed concrete) – betoon, mille koostis ja kasutatavad materjalid on tootjale ette antud. Tootja vastutab, et tarnitav betoon on etteantud koostisega.
 13. Standardkoostisega betoon (standardized prescribed concrete) – etteantud koostisega betoon, mille koostise annab betooni kasutuskohas kehtiv standard.
 14. Betoonipere (concrete family) – betooni koostiste kogum, mille kohta on kind­laks tehtud ja dokumenteeritud betooni asjakohaste omaduste vahelised usaldus­väärsed seosed.
 15. Betooni kuupmeeter (cubic metre of concrete) – betoonisegu kogus, mille maht standardis EN 12350-6 esitatud meetodi kohaselt tihendatuna on 1 m³.
 16. Liikursegisti (truck mixer) – segisti iseliikuval alusel, mis segab ja toimetab kohale homogeense betoonisegu.
 17. Segurauto (agitating equipment) – tavaliselt iseliikuval alusel seade, mis võimal­dab transportimisel säilitada betoonisegu homogeensuse.
 18. Transportmahuti (non-agitating equipment) – betoonisegu transportimiseks kasutatav seade, mis ei sega betooni jaotise 17 mõttes, nt kallur või kopp.
 19. Segum (batch) – betoonisegu kogus, mis segatakse segisti ühe töötsükli vältel või pidevalt töötava segisti ühe minuti toodang.
 20. Koorem (laod) – veokiga ühe korraga transporditav betoonikogus, mis koos­neb ühest või enamast segumist.
 21. Tarnimine (delivery) – betoonisegu üleandmisprotsess tootja poolt.
 22. Keemiline lisand (admixture) – aine, mida lisatakse betoonile segamise käigus tsemendiga võrreldes väikeses koguses betoonisegu või kivistunud betooni omaduste muutmiseks.
 23. Peenlisand (addition) – mineraalne peenmaterjal, mida kasutatakse betooni teatud omaduste parandamiseks või eriomaduste saavutamiseks. See standard käsitleb kahte tüüpi peenlisandeid:
  – peaaegu inertsed peenlisandid (tüüp I);
  – putsolaan- või varjatud hüdrauliliste omadustega peenlisandid (tüüp II).
 24. Täitematerjal (aggregate) – betoonis kasutamiseks sobiv teraline mineraalmaterjal. Täitematerjal võib olla looduslik, tehislik või taaskasutatav, valmistatud va­rem konstruktsioonis kasutatud materjalist.
 25. Normaaltihedusega täitematerjal (normal-weight aggregate) – täitematerjal, mille osakeste kuivtihedus määratuna EN 1097-6 kohaselt on > 2000 kg/m3 ja < 3000 kg/m³.
 26. Kerge täitematerjal (light-weight aggregate) – mineraalse päritoluga täitema­terjal, mille osakeste kuivtihedus määratuna EN 1097-6 kohaselt on ≤ 2000 kg/m³ või kuivpuistetihedus määratuna EN 1097-3 kohaselt on ≤ 1200 kg/m³.
 27. Raske täitematerjal (heavy-weight aggregate) – täitematerjal, mille osakeste kuivtihedus määratuna EN 1097-6 kohaselt on ≥ 3000 kg/m³.
 28. Tsement (hüdrauliline sideaine) (cement (hydraulic binder)) – peenjahva­tatud mineraalne materjal, mis veega segatult moodustab taigna, mis hüdratatsiooni tulemusena tardub ja kivistub ning kivistunult säilitab tugevuse ja püsivuse ka vees.
 29. Summaarne veesisaldus (total water content) – lisatud veehulga, täitematerja­lis sisalduva ja selle pinnal oleva veehulga, suspensioonina kasutatavates lisandites ja peenlisandites sisalduva veehulga ning jää ja auruga soojendamisel lisanduva vee­hulga summa. Efektiivne veesisaldus (effective water content) – betoonisegu summaarse veesi­salduse ja täitematerjalidesse imendunud veehulga vahe.
 30. Vesi-tsementtegur (water/cement ratio) – betoonisegu efektiivse veesisalduse ja tsemendisisalduse suhe (masside suhe).
 31. Normtugevus (characteristic strength) – tugevuse väärtus, millest allpool on oodatavalt 5% vaadeldava betoonikoguse tugevuse määramise kõigi võimalike tule­muste kogumist.
 32. Manustatud õhk (entrained air) – mikroskoopilised õhumullid läbimõõduga tavaliselt 10 µm kuni 300 µm, mis on segamise ajal enamasti pindaktiivsete ainete lisamisega tahtlikult tekitatud ja on kerakujulised või sellele lähedase kujuga.
 33. Kaasatud õhk (entrapped air) – tühikud betoonis, mis ei ole tahtlikult tekita­tud.
 34. Plats (ehitusplats) (site (construction site)) – ala, millel toimub ehitamine.
 35. Spetsifikatsioon (specification) – tootjale esitatavad dokumenteeritud tehnili­sed nõuded betooni toimivuse või koostise osas.
 36. Spetsifitseerija (specifier) – betoonisegu või kivistunud betooni spetsifikat­siooni eest vastutav füüsiline või juriidiline isik.
 37. Tootja (producer) – betoonisegu tootev füüsiline või juriidiline isik.
 38. Kasutaja (user) – ehitise või selle osa valmistamisel betoonisegu kasutav füüsi­line või juriidiline isik.
 39. Kasutusiga (working life) – ajaperiood, mille vältel betooni toimivus on konst­ruktsiooni toimivusnõuete täitmiseks vajalikul tasemel, eeldusel, et betooni kor­ralikult hooldatakse.
 40. Eelkatse (initial test) – enne tootmise alustamist tehtav(ad) katse(d) betooni koostise valimiseks, tagamaks betoonisegu ja kivistunud betooni kõigi omaduste vas­tavus esitatud nõuetele.
 41. Samasuskatse (identity test) – katse, mille abil määratakse kindlaks, kas vali­tud segumid või koormad kuuluvad nõuetekohasesse kogumisse.
 42. Vastavuskatse (conformity test) – tootjapoolne katse toote vastavuse hindami­seks.
 43. Vastavuse hindamine (evaluation of conformity) – süstemaatiline kontrolli­mine, mil määral toode vastab esitatud nõuetele.
 44. Keskkonnamõjurid (environmental actions) – betoonile toimivad keemilised ja füüsikalised mõjurid, mille toimet betoonile, sarrusele või tarielementidele ei kä­sitleta projekteerimisel koormustena.
 45. Vastavuse tõestamine (verification) – objektiivsetel tõenditel põhinev kinnitus spetsifitseeritud nõuete täit­mise kohta.